POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W RZESZOWIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie -  Maria Domiszewska informuje: 

 

  • Informujemy że dnia 13 kwietnia o godzinie  10.00  w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie, ul. Warszawska 12 odbędzie się szkolenie osób  zainteresowanych kwalifikacjami do uboju na użytek własny. Zaświadczenie ukończenie szkolenia – koszt 17 zł, płatne na konto Urzędu miasta Rzeszowa nr konta 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

 

  • W dniu 11 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022r. poz.1570). Zgodnie z art. 21 ww. ustawy podmioty, które prowadzą w dniu wejścia w życie ustawy działalność na podstawie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz lub zatwierdzenia, o którym mowa w art. 10 tego rozporządzenia, przekazują powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności informacje o rodzaju i zakresie działalności wykonywanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W związku z tym podmioty nadzorowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie i wpisane do Rejestru Podmiotów Paszowych (RPP) mają obowiązek poinformować na piśmie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie o rodzaju i zakresie działalności wykonywanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

          Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie pod adresem: Wniosek

 

 

 

  • Informujemy że dnia 16 listopada o godzinie  10.00  w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie, ul. Warszawska 12 odbędzie się szkolenie osób  zainteresowanych kwalifikacjami do uboju na użytek własny.

 

 

 

  • możliwości zgłaszania gotowości lekarzy do podjęcia czynności urzędowych   pobierz >>> 1.  Wyznaczenie 05.2021    2.  Zaczniknr1

 

  • możliwości zgłaszania gotowości lekarzy do podjęcia czynności urzędowych   pobierz >>> 1.  wyznaczenie.pdf    2.  załącznik

 

 

  •  o dwóch wolnych stanowiskach pracy dla lekarza weterynarii do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w ochronie zwierząt w trakcie uboju.  
     
  •  o wydanym Zarządzenu nr 2/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii Link: Zarządzenie 2/2020