POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W RZESZOWIE

Na podstawie art. 5 ust. 1pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U. 2010r. Nr 112 poz. 744 o Inspekcji Weterynaryjnej

 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

w Rzeszowie

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie działa w szczególności na podstawie:

1)            ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 121, poz. 842, z późn. zm.);

2)            zarządzenia nr  1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 );

3)            niniejszego regulaminu.

 

§ 2

 1. Regulamin Organizacyjny, zwanym dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.
 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)      powiecie – należy przez to rozumieć powiat rzeszowski – grodzki i ziemski;

2)      Powiatowym Lekarzu – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie;

3)      Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie;

4)      Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć zespoły, samodzielne stanowiska pracy oraz pracownie określone w §  6  Regulaminu;

5)      kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą zakładem, pracownią, zespołem a w przypadku zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt oraz ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych koordynatorów – starszych inspektorów weterynarii, a w razie ich braku inspektorów weterynaryjnych.

 

§ 3

 1. Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz.
 1. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza:

1)      wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;

2)      jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;

3)      wynikających z odrębnych ustaw.

 1. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.
 1. Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu.
 1. Siedziba Inspektoratu mieści się w Rzeszowie.

 

Rozdział II

Organizacja Inspektoratu

 

§ 4

 1. Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy, kierują  

 kierownicy.

 1. W zespołach, o którym mowa w § 11 i 12, kierownikiem może starszy inspektor

weterynaryjny, a w razie jego braku inspektor weterynaryjny.

 1. Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 Rozdział III

Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu

 

§ 5

 1. Powiatowy Lekarz wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza.
 1.  Do kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:

 

1)            zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;

2)            reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Inspektoratu;

3)            wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu;

4)            udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;

5)            zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;

6)            zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.

 

§ 6

 1. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Lekarza. 
 2. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy działalnością Inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik.
 3. Powiatowemu Lekarzowi bezpośrednio podlega:

 

1)       Zastępca Powiatowego Lekarza;

2)       Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów  zwierzęcych;

3)       Zespół ds. finansowo-księgowych;         

4)       Zespół ds. administracyjnych;

5)       Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej;

6)       Pracownie badania mięsa na obecność włośni.

 

 1. Zastępcy Powiatowego Lekarza bezpośrednio podlega:

1)      Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

 

§ 7

 Kierownicy  odpowiadają za:

1)  należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z  obowiązującymi przepisami prawa;

2)  porządek i dyscyplinę pracy;

3)  merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.

 1. Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.

 

§ 8

 1. Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.

2.  Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością   oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.

 

 1. Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych,  powinny być parafowane przez:

 

1)        pracownika zajmującego się sprawą;

2)  kierownika zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny;

3)                 głównego księgowego - w przypadku, gdy treść aktu dotyczy budżetu lub  ma  powodować skutki finansowe;

4)                 radcę prawnego pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym.

 1. Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:

1)      pracownika zajmującego się sprawą;

2)  kierownika komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument;

3)             głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.

 1. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:

1)      Powiatowy Lekarz lub jego zastępca;

2)      Główny Księgowy lub inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza.

 

 1. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.

§ 9

 

Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia których zostali imiennie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza.

 

§ 10

 

 1. Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych                     i stanowisk pracy określa załącznik nr 2.
 2. Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu ustala w drodze instrukcji kancelaryjnej Powiatowy Lekarz.

 

Rozdział IV

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych

 

§ 11

 1. Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy:

1)      Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;

2)      Badania kontrolne zakażeń zwierząt;

3)      Monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt;

4)      Przeprowadzanie:

a)   kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt w rozumieniu przepisów o  

     kontroli weterynaryjnej w handlu,

b)  kontroli na miejscu w zakresie przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności

    w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz,

c)  przeprowadzanie odkażania.

2.2) Art. 3 ust. 2 pkt 4 lit. c) dodana przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.09.20.105) z dniem 17 lutego 2009 r.

5)   Sprawowanie nadzoru nad:

a)  wprowadzaniem na rynek zwierząt,

b)  zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną

    materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu,

3.3) Art. 3 ust. 2 pkt 5 lit. d) zmieniona przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.08.145.916) z dniem 8 września 2008 r.

c)  przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,

d)  przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz

     przemieszczaniem zwierząt,

e)  przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących

    zwierzęta gospodarskie,

f)  utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych   

w  jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców.

Obecnie: paszach, zgodnie z art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (6)  Dz.U.06.144.1045), która weszła w życie z dniem 26 sierpnia 2006 r.

5)        Prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o

których  mowa w przepisach Unii Europejskiej.

 

 2.  W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

 1)      Starszy inspektor weterynaryjny;

2)      Inspektor weterynaryjny;

3)      Kontroler weterynaryjny.

 

§ 12

 

1. Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy:

 1)   Monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych  

oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe  w produktach       pochodzenia  zwierzęcego i paszach;

2.1) Obecnie: paszach, zgodnie z art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U.06.144.1045), która weszła w życie z dniem 26 sierpnia 2006 r.

2)   Badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;

3)   Przeprowadzanie:

      a)  kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie produktów w rozumieniu przepisów

           o kontroli   weterynaryjnej w handlu,

3.2) Art. 3 ust. 2 pkt 4 lit. c) dodana przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.09.20.105) z dniem 17 lutego 2009 r.

4)   Sprawowanie nadzoru nad:

      a)  bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami

           weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży

           bezpośredniej,

      b)  wprowadzaniem na rynek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

      c)  wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu

           zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku

           paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym

           przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do

           użytku paszowego,

4.3) Art. 3 ust. 2 pkt 5 lit. d) zmieniona przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.08.145.916) z dniem 8 września 2008 r.

     d)  stosowaniem pasz leczniczych,

     e)  przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących     zwierzęta gospodarskie.

5)   Prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych,

      biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich

      wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach;

5.4) Obecnie: paszach, zgodnie z art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U.06.144.1045), która weszła w życie z dniem 26 sierpnia 2006 r.

6)   Prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których

      mowa w przepisach Unii Europejskiej;

7)   przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od  organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia  zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF.

 

 1. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1)       Starszy inspektor weterynaryjny;

2)      Inspektor weterynaryjny;

3)      Kontroler weterynaryjny.

                        

§ 13

 1. Do zadań zespołu do spraw finansowo – księgowych należy:

 1)      Opracowanie i realizacja planów finansowych w zakresie zatrudnienia, środków budżetowych, funduszy specjalnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

2)      Terminowe realizowanie bieżących płatności i zobowiązań;

3)      Prowadzenie dokumentacji i windykacji dochodów budżetowych;

4)      Prowadzenie dokumentacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;

5)      Sporządzania list płac oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

6)      Potrącanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji;

7)      Prowadzenie akt osobowych pracowników, ewidencji urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych, uposażeń i inne sprawy pracownicze;

8)      Opracowywanie analiz ekonomicznych;

9)      Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych, naliczanie bieżących odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych;

10)  Zaopatrzenie Powiatowego inspektoratu Weterynarii we wszelkiego rodzaju sprzęt, wyposażenie, materiały biurowe itp., niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania;

11)  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy;

12)  Przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących zatrudnienia;

13)  Prowadzenia spraw socjalnych;

14)  Organizowanie i kontrolowanie prowadzonych konserwacji sprzętu i aparatury oraz racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych.

 

 1. Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych  i w ustawie o rachunkowości oraz realizację następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:

 

1)      Prowadzenie rachunkowości Inspektoratu poprzez przyjęcie prawidłowego obiegu dokumentów księgowych oraz zapewnienie właściwego przebiegu operacji księgowych;

2)      Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3)      Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym;

4)      Prowadzenie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

5)      Planowanie budżetu i sprawozdawczość budżetowa;

6)      Dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym i dokonywanie analizy wykorzystania przydzielonego budżetu;

7)      Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem rozliczeń operacji kasowych;

8)      Nadzór nad należytym przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentów księgowych.

 

 W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

 

1)        Główny księgowy ;

2)        Inspektor.

 

 § 14

 1. Do zadań zespołu do spraw administracyjnych należy:

1)      Przyjmowanie i rozdział korespondencji, w tym wniosków i skarg, oraz przesyłek;

2)      Sporządzanie czystopisów pism i ich powielanie;

3)      Wysyłanie korespondencji i przesyłek;

4)      Przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej itp.;

5)      Udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy;

6)      Prowadzenie ewidencji legitymacji służbowych;

7)      Prowadzenie ewidencji pieczęci;

8)      Prowadzenie rejestru skarg i wniosków;

9)      Prowadzenie dokumentacji archiwalnej jednostki;

10)  Obsługa informatyczna Inspektoratu.

 

 1. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1)       Specjalista;

2)       Inspektor;

3)       Informatyk.

 

§ 15

 

1. Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy:

 

1)       Udzielanie porad prawnych;

2)       Sporządzanie opinii prawnych;

3)       Opracowywanie projektów aktów prawnych;

4)       Występowanie przed sądami i urzędami;

5)       Udzielanie aktualnej informacji na temat aktów prawnych;

6)       Sporządzanie poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem.

 

§ 16

 

 1. Do zadań Pracowni badania mięsa na obecność włośni należy:

1)    Badanie mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania.

 

 1. Pracownie badania mięsa na obecność włośni, pod względem funkcjonowania systemu zarządzania jakością podlegają kierownikowi Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krośnie.

 

§ 17

 

Tryb pracy Inspektoratu określa szczegółowo Regulamin Pracy wprowadzony Zarządzeniem Powiatowego Lekarza.

 

 

 

Wykaz załączników:

 

 1. Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii– zał. Nr 1.
 2. Wykaz symboli komórek organizacyjnych – zał. nr 2.

 

 

Załącznik nr 2

Do Regulaminu Organizacyjnego

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie

 

 

 

Wykaz symboli literowych komórek organizacyjnych

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie

 

 

 

Komórka organizacyjna

 

Symbol literowy

 

 

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

 

 

PIW.hig.

 

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 

PIW.zak.

 

Zespół ds. finansowo-księgowych

 

PIW.PFE.

 

Zespół ds. administracyjnych

 

PIW.A.

 

Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej

 

PIW.RP.

 

Pracownie badania mięsa na obecność włośni

 

PIW.BTS.