POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W RZESZOWIE

Deklaracja dostępności


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://piwrzeszow.mojbip.pl/.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2011-02-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-19.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1.Treści opublikowane, udostępnione pliki w biuletynie zostaną zmodyfikowane w celu dostosowania do wymogów prawnych.
2. Przeprowadzony audyt dostępności cyfrowej serwisu wykazała nieprawidłowości:
1) określenie celu linków,
2) dopracowanie wielu sposobów na zlokalizowanie strony (mapa strony),
3) dopracowanie metryk w serwisie,
4) uzupełnienie opisów dla stron i plików,
5) poprawienie nazw stron w serwisie,
6) poprawienie pustych stron w serwisie.
3. Serwis zawiera starsze dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów w edytorze tekstów (brak dobrze zaznaczonej, logicznej struktury) lub są skanami dokumentów.
4. Nieczytelne przez czytniki ekrany dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR; przykładowa darmowa usługa online OCR https://www.onlineocr.net/pl/


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wadim Lubas, adres poczty elektronicznej rzeszow.miw@wetgiw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 852 12 45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie, ul. Warszawska 12,
Do budynku prowadzi wejście szerokich drzwi pokonując uprzednio schody. Przy schodach nie ma podjazd dla wózków.
Recepcja znajduje się na 1-wszym piętrze na wprost wejścia od drzwi. Osoba na wózku, nie ma możliwości wjazdu na teren urzędowania Inspektoratu, natomiast wychodząc naprzeciw zainteresowanym petentom - pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii są gotowi podejść po wcześniejszym uzgodnieniu we wskazane miejsce przy budynku.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących


Dostępność do tłumacza języka migowego


Informacja w przygotowaniu.