POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W RZESZOWIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie:

lek. wet.   Maria Domiszewska  tel. 17)   852 12 44

 

z-ca PLW

lek.wet.   Marek Duch  -  tel. 17)   852 12 45

 

 

1. W Inspektoracie interesanci wnoszący skargi i wnioski  przyjmowani są:

              1)   przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w poniedziałek w godzinach od 08:00 do 16:00

    

2. Skargi przyjmowane są na piśmie lub do protokołu. Wszystkie skargi są rejestrowane. Powiatowy Lekarz Weterynarii ustala osobę odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz ustala termin jego zakończenia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii nadzoruje terminowość załatwiania skarg i wniosków poprzez prowadzenie stałego monitoringu w tym zakresie.


3. Wszystkie skargi, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień powinny być rozpatrzone bezzwłocznie. Skargi wymagające uzgodnień, porozumień, lub przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego powinny być rozpatrzone najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty ich otrzymania.


  4. Odpowiedzi na skargi i wnioski przygotowują, właściwe w zależności od treści skargi lub wniosku osoby odpowiadające za wykonywanie zadań w komórkach organizacyjnych Inspektoratu.