Klauzula informacyjna (RODO)

przetwarzania Danych Osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie informuje, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu  prawach mających zastosowanie od dnia 25 maja 2018r.

1. Administratorem Pani/Pana  Danych Osobowych jest  Powiatowy Lekarz Weterynarii mający siedzibę w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 12.   Kontakt telefoniczny to:178520 12 44

2. Elektroniczny kontakt z Inspektorem Ochrony Danych to : rzeszow.miw@wetgiw.gov.pl

3. Zebrane Pani/Pana* Dane Osobowe przetwarzane będą w celu:

  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  • wypełnienia obowiązku prawnego i realizacji zawartych umów; ( art. 6 ust. 1b,c,e  oraz 9 RODO ).
  • w innych przypadkach, na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Odbiorcami zebranych Danych Osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach wynikających z przepisów obowiązującego prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie umowy powierzenia.

5. Dane Osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych przepisami prawa, oraz zgodnie z instrukcją urzędu w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana* danych osobo­wych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

dostępu do tych danych,  ich sprostowania, uzupełnienia, lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody, wobec przetwa­rzania danych a także prawo do przenoszenia tych danych (art. 20 RODO) wraz z otrzymaniem kopii od Administratora w powszechnie używanym formacie.

7. W przypadku, zgromadzenia Pani/Pana* danych osobowych, a ich  przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, e  lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, ma Pani/Pana*  prawo wniesienia sprzeciwu lub żądania ich usunięcia  (art. 17 RODO)

8. Przysługuje Pani/Panu* również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  UODO - Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

9. W przypadku gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa art. 6 lub 9 RODO  (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorów, i podanie przez Panią/Pana* danych osobowych jest  obowiązkowe, natomiast gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, wówczas ma charakter dobrowolny lecz może być warunkiem zawarcia umowy lub być niezbędne do realizacji wnioskowanych celów.

10. Pani/Pana* dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.