POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W RZESZOWIE

 

Deklaracja dostępności serwisu   PIW w Rzeszowie

Powiatowy Inspektorat weterynarii w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego poniższej strony

Data publikacji strony internetowej: 05.08.2014

Data ostatniej dużej aktualizacji:  25.05.2020r

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest informatyk z adresem poczty elektronicznej rzeszow.miw@wetgiw.gov.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie, ul. Warszawska 12,
Do budynku prowadzi wejście szerokich drzwi  pokonując uprzednio schody. Przy schodach nie ma podjazd dla wózków..

Recepcja znajduje się na 1-wszym piętrze na wprost  wejścia od drzwi.  Osoba na wózku, nie ma możliwości wjazdu na teren urzędowania Inspektoratu, natomiast  wychodząc naprzeciw zainteresowanym petentom - pracownicy Powiatowego Inspektoratu  Weterynarii są gotowi podejść po wczesniejszym uzgodnieniu we wskazane miejsce przy budynku. 

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można uzyskać dzwoniąc 17 852 1245 lub za pomocą kontaktu e-mail.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością (naszej) strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest informatyk:

Do osoby kontaktowej można również składać: